Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Các hình thức vận chuyển

Các hình thức vận chuyển sản phẩm

 

Sau khi b?n d?t mua hàng, các s?n ph?m dó s? du?c chúng tôi v?n chuy?n d?n dúng d?a ch? cho b?n. Có các hình th?c v?n chuy?n nhu sau:

- Ð?i v?i nh?ng khách hàng ? g?n chúng tôi có th? t? v?n chuy?n d?n t?n noi cho quý khách trong th?i gian s?m nh?t

- Ð?i v?i khách hàng ? xa hon chúng tôi s? v?n chuy?n qua bên th? ba, là bên v?n chuy?n hàng hoá.

 

Các bài viết khác