Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Tôi có thể thấy mức giá cuối cùng cho một sản phẩm ở đâu?

Tôi có thể thấy mức giá cuối cùng cho một sản phẩm ở đâu?

 

Ð? xem giá cu?i cùng c?a mua hàng c?a b?n, bao g?m thu? và các phí ti?m nang:

  1. Thêm t?t c? các m?c mà b?n mu?n mua vào gi? hàng c?a b?n.
  2. Nh?p vào gi? hàng ? góc trên bên ph?i c?a b?t k? trang nào.
  3. Nh?p vùng c?a b?n / mã buu chính d? tính toán b?t k? v?n chuy?n, x? lý các nhi?m v?, và thu? có th? áp d?ng. t?ng s? ti?n c?n thanh toán c?a b?n s? du?c hi?n th? ngay phía trên nút ki?m tra.

 

Các bài viết khác