Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Tiền thưởng khi giới thiệu người khác mua hàng

Nhận thưởng 10% khi giới thiệu người khác mua hàng

B?n gi?i thi?u nh?ng ngu?i khác d?n mua hàng ,b?n s? có ngay ti?n thu?ng t? 10% giá tr? don hàng ít hon 1 tri?u d?ng và nh?n ngay 100 nghìn d?ng n?u don hàng có giá tr? t? 1 tri?u d?ng tr? lên c?a nh?ng ngu?i dó khi mua hàng l?n d?u tiên t?i phumyan.com.

 

Nhận thưởng 10% khi giới thiệu người khác mua hàng

S? ti?n b?n nh?n du?c

gt

Gi?i thi?u du?c càng nhi?u ngu?i và don hàng h? mua càng l?n b?n s? càng có du?c nhi?u ti?n thu?ng tích lu?. S? ti?n này s? n?m trong ph?n b? ti?n c?a b?n, b?n có th? d? dành ho?c dùng thanh toán ngay khi mua hàng.

Các bài viết khác