Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Nhận thưởng 5% khi quay lại phumyan

Nhận thưởng 5% khi quay lại phumyan

 

B?n s? linh 5% ti?n thu?ng c?a giá tr? hàng hóa sau m?i l?n mua hàng t?i Phumyan.com , mua càng nhi?u thu?ng càng l?n. Hãy dang ký làm thành viên d? hu?ng s? uu dãi này , ti?n thu?ng s? t? d?ng có trong tài kho?n c?a b?n sau m?i l?n mua hàng t?i Phumyan.com, không gi?i h?n s? lu?ng, không gi?i h?n s?n ph?m. 

 
Hãy b?t d?u linh thu?ng t? ngày hôm nay!
          Ðang kí

 

Luu ý: Chúng tôi luôn coi tr?ng s? riêng tu  và tuân th? Chính sách b?o m?t  c?a chúng tôi

Thu?ng và l?i ích khi dang ký thành viên

- 5% giá tr? don hàng cho m?i l?nh mua

- Gi?i thi?u b?n bè, ngu?i thân và nh?n thu?ng 10% giá tr? don hàng s? t? d?ng có trong tài kho?n c?a b?n khi h? mua hàng l?n d?u tiên t?i Phumyan.com có giá tr? du?i 1 tri?u VN d?ng. V?i don hàng giá tr? trên 1 tri?u VN d?ng b?n s? nh?n du?c 100 nghìn d?ng ti?n thu?ng có trong tài kho?n c?a b?n t?i Phumyan.com .

- Nh?n du?c thông tin khuy?n m?i gi?m giá nh?n quà t?ng t? chúng tôi qua email , buu di?n ...

- Dùng ti?n thu?ng mua l?i b?t k? s?n ph?m nào và không gi?i h?n s? lu?ng.

- Dùng ti?n thu?ng có trong tài kho?n c?a b?n lúc thanh toán

Thu?ng Phumyan.com  , di?u kho?n và di?u ki?n

- Ti?n thu?ng trong tài kho?n t?i Phumyan.com không quy d?i thành ti?n m?t.

- Ti?n thu?ng s? du?c ghi có vào tài kho?n c?a m?t thành viên sau khi k?t thúc m?i l?n mua hàng b?ng vi?c thành viên dó chuy?n ti?n vào 1 trong nh?ng tài kho?n ngân hàng c?a Phumyan.com.

- Ti?n thu?ng có giá tr? b?ng 5% tr? giá ti?n c?a don hàng dó , n?u vì 1 lý do nào dó mà giá tr? don hàng dó thay d?i , thì ti?n thu?ng cung s? thay d?i cho phù h?p v?i giá tr? don hàng dó,

- Phumyan.com có quy?n thay d?i , hoãn m?i chuong trinh khuy?n m?i ,t?ng quà v?i m?i khía c?nh mà không c?n ph?i thông báo tru?c. Chúng tôi có th? ch?m d?t thành viên c?a b?n theo quy?t d?nh c?a chúng tôi mà không c?n ph?i thông báo .Tuy nhiên b?n v?n s? du?c dùng ti?n thu?ng còn l?i có trong trong tài kho?n c?a b?n d? mua hàng . Ð? bi?t thêm chi ti?t và d?y d? b?n xem di?u kho?n và di?u ki?n

 

Các bài viết khác