Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Cách lấy lại mật khẩu bị quên.

Cách lấy lại mật khẩu bị quên.

Hu?ng d?n b?n l?y l?i m?t kh?u dã b? quên

- B?n di chu?t d?n Tài Kho?n vào m?c Quên m?t kh?u.

qmk

- Sau khi ch?n m?t trang m?i hi?n ra. B?n di?n thông tin Ð?a ch? Email và xác nh?n l?i d?a ch? Email.

mk

- Nh?n nút G?i. M?t thông báo s? du?c g?i d?n mail c?a b?n. B?n m? thu và click vào du?ng link d? l?y l?i m?t kh?u.

Các bài viết khác