Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Làm thế nào để tôi thay đổi email hoặc mật khẩu trên tài khoản của tôi?

Làm thế nào để tôi thay đổi mật khẩu trên tài khoản của tôi?

Ð? thay d?i m?t kh?u b?n làm nhu sau:

 

- Bu?c 1: Ðang nh?p tài kho?n

- Bu?c 2: Di chu?t d?n Tài kho?n nh?p ch?n Thông tin cá nhân.

thay mk

- B?ng thông tin cá nhân hi?n ra. B?n dánh d?u vào ô Thay d?i m?t kh?u

tmk

Bu?c 3: B?n di?n thông tin M?t kh?u cu ( là m?t kh?u b?n dang dùng ), M?t kh?u m?i b?n mu?n dùng vào ô Xác nh?n m?t kh?u b?n di?n l?i m?t kh?u m?i m?t l?n n?a. và cu?i cùng nh?n nút Ð?i m?t kh?u.

 

Các bài viết khác