Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Làm thế nào để thay đổi thông tin cá nhân trong TK của tôi?

Làm thế nào để thay đổi thông tin cá nhân trong TK của tôi?

Ð? thay d?i thông tin cá nhân trong tài kho?n b?n làm nhu sau:

- B?n dang nh?p vào h? th?ng.

- Nh?p ch?n Thông tin cá nhân trên ph?n Tài kho?n

ttcn

- Ði?n các thông tin m?i c?n thay d?i và nh?n nút C?p nh?t thông tin

cntt

Thông tin c?a b?n s? du?c thay d?i

Các bài viết khác