Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của ngân hàng Á Châu

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của ngân hàng Á Châu

 

A.ÐANG KÝ D?CH V? CHUY?N TI?N TR?C TUY?N

  • Ð? tham gia giao d?ch trên ACB Online, quý khách d?n Chi nhánh/ Phòng giao d?ch g?n nh?t c?a ACB dang ký d?ch v?:
  • Bu?c 1: M? tài kho?n ti?n g?i thanh toán (n?u là khách hàng m?i, chua có tài kho?n t?i ACB)
  • Bu?c 2: Ký h?p d?ng s? d?ng d?ch v? ACB Online.

B. HU?NG D?N CHUY?N TI?N

Bu?c 1: Ðang ký tài kho?n th? hu?ng trong h? th?ng ACB

T? trang ch? ACB Online, khách hàng ch?n Menu: 

Ðang ký TK th? hu?ng\ TK th? hu?ng trong ACB

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của ngân hàng Á Châu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luu ý: Vi?c dang ký ch? có ý nghia làm nhanh chóng quá trình so?n l?nh chuy?n kho?n.

Nh?p ch?n “Ðang ký” d? dang ký tài kho?n.

 

 

Nh?p vào s? tài kho?n ghi có (Tài kho?n cá nhân ho?c t? ch?c). Sau dó ch?n “Ðang ký” d? hoàn t?t vi?c dang ký. S? tài kho?n này thu?c h? th?ng ACB, chuong trình s? t? d?ng ki?m tra s? t?n t?i c?a tài kho?n.

 

+ N?u tài kho?n t?n t?i, ACB Online s? luu s? tài kho?n vào danh sách các tài kho?n th? hu?ng dã dang ký (Hình 18)

+ N?u s? tài kho?n nh?p không n?m trong h? th?ng ACB, chuong trình s? thông báo: “Tài kho?n ghi có không t?n t?i.”

 

Ð? thay d?i tr?ng thái ho?t d?ng c?a tài kho?n, nh?p ch?n “S?a”.

 

   

Nh?p ch?n “Ngung ho?t d?ng”, tài kho?n t? tr?ng thái “dang ho?t d?ng” s? chuy?n sang tr?ng thái “ngung ho?t d?ng”, và ngu?c l?i.

 

Bu?c 2: Th?c hi?n giao d?ch chuy?n kho?n trong h? th?ng ACB

 

T? trang ch? ACB Online, khách hàng ch?n: Menu: 

 

 

Chuy?n kho?n, chuy?n ti?n  Chuy?n kho?n trong ACB

 

Chú thích màn hình nh?p li?u trên dây:

(1): Ch?n tài kho?n ghi n? t? danh sách tài kho?n ghi n? khách hàng dã dang ký tru?c.

(2): Ch?n tài kho?n ghi có (tài kho?n th? hu?ng trong ACB) t? danh sách dã có s?n (do khách hàng t?o tru?c dó) ho?c nh?p tr?c ti?p s? tài kho?n mà không c?n dang ký.B?n nh?p STK: 75129059 (là tài kho?n c?a h? th?ng B?o Kim).

 

Luu ý: Các s? tài kho?n nh?p tr?c ti?p không qua ki?m tra tình tr?ng ho?t d?ng c?a tài kho?n. Do dó, các tài kho?n có tr?ng thái “Ngung ho?t d?ng” trong danh sách các tài kho?n th? hu?ng do khách hàng t?o v?n th?c hi?n du?c.

 

(3): Nh?p s? ti?n c?n chuy?n

(4): Khách hàng có quy?n ch?n chuy?n kho?n ngay ho?c ch? d?nh ngày chuy?n kho?n sau.

(5): Nh?p n?i dung chuy?n ti?n (Vui lòng không b? d?u).b?n hãy ghi d?y d? n?i dung ”Tài kho?n abc@gmail.com,SDT chính:09xxxxxxx nap tien ”(trong dó email và s? di?n tho?i  c?a b?n dã du?c  dang ký t?i  B?o Kim).

 

Sau khi hoàn thành nh?p li?u, nh?p ch?n “Ð?ng ý” d? chuy?n sang trang xác nh?n n?i dung chuy?n kho?n.

 

Luu ý:

− Giao d?ch thành công là giao d?ch có xác nh?n b?ng các phuong th?c OTP, mã PIN Smartcard (n?u khách hàng s? d?ng phuong th?c xác th?c Smartcard) ho?c ch? ký di?n t? (n?u khách hàng s? d?ng phuong th?c xác th?c ch?ng thu di?n t?)

V?i phuong th?c ch?ng thu di?n t?, trong quá trình “Ký xác nh?n” n?u xu?t hi?n b?ng thông báo v? v?n d? b?o m?t nhu bên du?i, khách hàng nh?p ch?n Yes d? hoàn t?t giao d?ch.

Các bài viết khác