Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của ngân hàng Vietcombank

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của ngân hàng Vietcombank

A.ÐANG KÝ D?CH V? CHUY?N TI?N TR?C TUY?N

V?i th? Vietcombank Connect 24, b?n ph?i dang ký d?ch v? Internet Banking và SMS Banking (t?i d?a ch? https://www.vietcombank.com.vn/EBanking/IBanking/)

B. HU?NG D?N CHUY?N TI?N

Bu?c 1: Ðang nh?p d?ch v? ngân hàng tr?c tuy?n VCB-iB@nking https://www.vietcombank.com.vn/IBanking/ v?i user và m?t kh?u do ngân hàng c?p.

Bu?c 2: Ch?n ch?c nang “Chuy?n kho?n”

Màn hình hiên  th? giao di?n cho phép b?n nhâp thông tin chuy?n kho?n. 

  • Tài kho?n trích n?: ch?n tài kho?n mà b?n mu?n s? d?ng (trong tru?ng h?p b?n có nhi?u tài kho?n t?i VietComBank).
  • Tài kho?n ghi có: 0021002351689 (dây là tài kho?n ?y nhi?m c?a B?o Kim).
  • S? ti?n: là s? ti?n mà b?n mu?n n?p vào tài kho?n B?o Kim (luu ý là s? ti?n n?p m?i l?n ph?i >= 50.00VNÐ
  • N?i dung thanh toán: B?n hãy ghi d?y d? n?i dung "Tai khoan abc@gmail.com, SDT chinh 09xxxxxxx nap tien"(trong dó email và s? di?n tho?i  c?a b?n dã du?c dang ký t?i  B?o Kim)

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của ngân hàng Vietcombank

VCB-iB@nking ti?n hành ki?m tra thông tin trong l?nh chuy?n ti?n c?a b?n và hi?n th? tên ch? tài kho?n ghi có (n?u tài kho?n ghi có h?p l?).

Bu?c 3: Ch?n hình th?c nh?n giao d?ch

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của ngân hàng Vietcombank

Ch?n hình th?c nh?n mã giao d?ch qua SMS hay EMV

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của ngân hàng Vietcombank

Bu?c 4: Nh?p mã OTP xác minh giao d?ch 

Màn hình ki?m tra giao d?ch chuy?n kho?n và nh?p OTP xác minh giao d?ch

Nh?p mã OTP h? th?ng g?i v? sau dó b?n hãy click “Chuy?n kho?n”, n?u OTP dúng, Vietcombank s? x? lý giao d?ch chuy?n kho?n theo yêu c?u c?a b?n.

Bu?c 5: Nh?n k?t qu? giao d?ch chuy?n kho?n thành công

Sau khi chuy?n kho?n thành công B?o Kim s? g?i email và SMS t?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

Các bài viết khác