Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của ngân hàng Maritime Bank

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của ngân hàng Maritime Bank

A.ÐANG KÝ D?CH V? CHUY?N TI?N TR?C TUY?N

Ðang ký s? d?ng D?ch v? theo m?t trong hai cách sau: 

  • Trên trang Web c?a Maritime Bank /https://www.msb.com.vn/b1-san-pham-dich-vu/c-ngan-hang-dien-tu/a-internet-banking/3phieu-111ang-ky-su-dung-dich-vu/ (các doanh nghi?p s? d?ng m?u 01C/MSB/2006, khách hàng cá nhân s? d?ng m?u 01I/MSB/2006) 
  • T?i các di?m giao d?ch c?a Ngân hàng trên toàn qu?c.

B. HU?NG D?N CHUY?N TI?N

Bu?c 1: Quý khách ch?n ch?c nang “Chuy?n kho?n” trên màn hình chính.và ch?n tài kho?n g?c mu?n chuy?n ti?n di t?i h?p l?a ch?n trong bu?c 1.

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của ngân hàng Maritime Bank

Bu?c 2: Nh?p thông tin ngu?i th? hu?ng

  •             Ch? tài kho?n: Công ty c? ph?n thuong m?i di?n t? B?o Kim.
  •             S? tài kho?n:   11001010022004
  •             Ghi rõ lý do chuy?n ti?n: ”Tai khoan abc@gmail.com, SDT chinh 09xxxxxxx nap tien” (trong dó email và s? di?n tho?i  c?a b?n dã du?c dang ký t?i  B?o Kim)

                     Ví d?: N?p ti?n 09xxxxxxx abc@gmail.com (trong dó 09xxxxxx là s? di?n tho?i chính, abc@gmail.com là email chính tài kho?n B?O KIM c?a b?n)

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của ngân hàng Maritime Bank

Bu?c 3: Xác nh?n giao d?ch

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của ngân hàng Maritime Bank

Sau khi d?i chi?u l?i thông tin dã chính xác, Quý kháchch?n “OK” và h? th?ng s? chuy?n sang màn hình xác nh?n m?t mã OTP d?ng th?i g?i SMS có ch?a mã OTPd?n di?n tho?i di d?ng c?a Quý khách.

Bu?c 4: Nh?p m?t kh?u OTP Quý khách nh?pmã OTP và ki?m tra l?i thông tin m?t l?n n?a tru?c khich?n “Xác nh?n” d? g?i yêu c?u chuy?n kho?n.

N?u Quý khách không nh?n du?c mã OTP ho?c mã OTPdã g?i d?n di?n tho?i c?a Quý khách h?t hi?u l?c (do quáth?i gian cho phép c?a h? th?ng), Quý khách ch?n “G?il?i m?t mã OTP qua SMS”. H? th?ng s? g?i l?i mã OTP cho Quý khách.

Quý khách ki?m tra l?i thông tin m?t l?n n?a và nh?p OTP mà h? th?ng v?a g?i tin nh?n d?n di?n tho?i c?a Quý khách và ch?n“Xác nh?n”.H? th?ng s? thông báo k?t qu? giao d?ch và s? giao d?ch cho Quý khách

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của ngân hàng Maritime Bank

Bu?c  5: Nh?n k?t qu? chuy?n kho?n thành công

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của ngân hàng Maritime Bank

Sau khi chuy?n kho?n thành công Quý khách s? nh?n du?c SMS và email thông báo t? B?o Kim.

Các bài viết khác