Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của Techcombank

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của Techcombank

A.ÐANG KÝ D?CH V? CHUY?N TI?N TR?C TUY?N

Ðang ký s? d?ng d?ch v?  F@ST I-BANK t?i d?a ch? https://tib.techcombank.com.vn/scripts/tiblive

B. HU?NG D?N CHUY?N TI?N

Bu?c 1: Ð?u tiên, b?n hãy dang nh?p vào tài kho?n Internet Banking t?i d?a ch? https://tib.techcombank.com.vn v?i Tên dang nh?p  M?t kh?u dang nh?p = M?t kh?u internetbanking  + mã Token do thi?t b? Token Key sinh ra thì m?i dang nh?p du?c.

Bu?c 2: Sau dó, ch?n Menu “Tài kho?n” r?i Click vào Menu con Trong Techcombank d? hi?n ra màn hình chuy?n kho?n. Hãy nh?p các thông tin nhu hu?ng d?n du?i dây (xem hình ví d? phía du?i):

 

·    Tài kho?n ngu?n: ch?n tài kho?n mà b?n mu?n s? d?ng (trong tru?ng h?p b?n có nhi?u hon 1 tài kho?n t?i TechComBank)

·    Ch?n ngu?i th? hu?ng: ch?n Menu [Nh?p tay...]

·    S? tài kho?n: nh?p chu?i s? 10822486258010

·    Tên ngu?i th? hu?ng: h? th?ng s? t? d?ng di?n CTY CP TM ÐI?N T? B?O KIM sau khi b?n nh?p s? tài kho?n nói trên.

·    Tên ngân hàng: Tên ngân hàng c?a ngu?i th? hu?ng (n?u chuy?n ti?n ra ngoài h? th?ng Techcombank).

·     S? ti?n: dây là s? ti?n b?n mu?n chuy?n kho?n.

·     Ngày thanh toán: ngày th?c hi?n chuy?n ti?n, là ngày hi?u l?c c?a l?nh chuy?n ti?n (h? th?ng t? d?ng hi?n th? theo th?i gian th?c).

·     N?i dung c?a l?nh chuy?n ti?n 

                     Ví d?  B?n hãy ghi d?y d? n?i dung ”Tài kho?n abc@gmail.com, SDT chính: 09xxxxxxx nap tien” (trong dó email và s? di?n tho?i  c?a b?n dã du?c dang ký t?i  B?o Kim)

 

 

Bu?c 3: Sau khi di?n d?y d? các thông tin, b?n hãy ch?n Th?c hi?n, khi dó h? th?ng s? chuy?n sang màn hình xác nh?n, hãy ki?m tra thông tin l?i 1 l?n n?a r?i ?n nút Chuy?n”. Khi dó h? th?ng yêu c?u b?n ph?i nh?p l?i m?t kh?u d? xác nh?n, thông thu?ng thì m?t kh?u c?n nh?p là m?t chu?i k?t h?p gi?a m?t kh?u Internet Banking c?a b?n và n?i ti?p b?i mã Token sinh ra b?i thi?t b? Token Key vào th?i di?m dó.

 

 

Bu?c 4:  N?u nh?p dúng m?t kh?u thì h? th?ng s? th?c hi?n l?nh chuy?n ti?n và hi?n ra thông báo sau:

 

Lúc này, trên màn hình s? hi?n ra s? bút toán và thông báo giao d?ch chuy?n kho?n thành công.

Các bài viết khác