Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Hướng dẫn sử dụng internet banking của ngân hàng Sacombank

Hướng dẫn sử dụng internet banking của ngân hàng Sacombank

A. ÐANG KÝ D?CH V? CHUY?N TI?N TR?C TUY?N

Ð?i v?i Khác hàng Cá nhân: Quý khách ch? c?n mang theo CMND/HC khi di dang ký.

 

B. HU?NG D?N CHUY?N TI?N

 

Bu?c1: Sau khi dang nh?p tài kho?n Internet Banking t?i d?a ch? https://www.e-sacombank.com.vn/sacomweb/index.st b?n hãy ch?n ch?c nang chuy?n kho?n và nh?p chính xác các thông tin sau.

  •       S? tài kho?n nh?n: 020006625666 (dây là s? tài kho?n c?a h? th?ng B?o Kim)
  •       N?i dung chuy?n ti?n: B?n hãy ghi d?y d? n?i dung ”Tài kho?n abc@gmail.com, SDT chính: 09xxxxxxx nap tien” (trong dó email và s? di?n tho?i  c?a b?n dã du?c dang ký t?i  B?o Kim)

Bu?c 2. Nh?n k?t qu? giao d?ch thành công.

Các bài viết khác